Media e de is telecomunicatzioni bandat bia a una revolutizoni

S’indùstria de is media e de is telecomunicatzioni bandat bia a una revolutizoni. Martis doxi de làmparas, o a su màssimu mèrculis cumenti narat meda genti, su giugi de sa corte distretuale Richard Leon at a torrai sceda a pitzu de s’acontèssiu AT & T – TimeWarner, acabendi – chena pensai a is ricursus possìbilis – cun su provessu antritrust de custu sègulu.

Sa sceda est distinada a tenni cunsegèntzia meda prus mannas de su solu acontèssiu imbordigau: at a essi unu bancu de proa po s’aministratzioni Trump e su acostiamentu insoru a sa cuncurrèntzia, e iat a podi allui una gherra intre Comcast e Walt Disney po is asset de sa Fox de Rupert Murdoch. Su giugi Leon est tzerriau po scedai a pitzu de sa coja intre At & T e Time  Warner, arrefudada dae is atutoridadis americanas poita cunsiderada cuntra de sa cuncurrèntzia.

Una sceda cuntestada meda dae At&t chi at liau su Dipartimentu de Giustìtzia, de su cali fait parti su antitrust, in tribunali. Imoi sa sorti de cussa coja funt  in manu a unu giugi, a su cali tocat scioberai su is duas sotziedadis ant a podi sighiri o nono.

S’aprovatizoni de AT&T-TimeWarner iat a agiudai a sperdi is timèntzias de Murdoch a pitzu de su antitrust.

A innantis de s’acòrdiu cun Disney, Comcast si fiat adelantada po Fox ma chena arrennèscida pròpiu po is timèntzias chi una operatzioni cumenti cussa iat a podi essi bogada dae is autoridadis. Si arruint custus pistighìngius, Comcast iat a si ponni a innantis disfidendi a Disney, cun sa cali s’est imbordigada giai – a truessu de Fox – in sa batalla po Sky.