Iliad, in su mercau italianu de is operadoris de telefonia cumenti unu lampu

Iliad est lòmpia in su mercau italianu de is operadoris de telefonia mòbili cumenti unu lampu conchistendi medas impreadoris gràtzias a s’ofèrrida sua bantaxosa meda respetu a cantu is atrus aiant fatu fintzas a imoi in su mercau.

No sceti perou, poita su operadori at permìtiu de fichiri una manera noa de comporai is Sim insorus in prus de cussu online a truessu de su giassu insoru. Chistionaus craramenti de is oramai famadas SimBox chi atru no funt chi box automàticus chi permitint a is impreadoris de comporai a lestru is SIM de Iliad chena depi fai fileras in is butegas.

Pròpiu is Simbox perou funt imoi a suta de càstiu poita iant a tenni calincunu strobu de seguresa. A cuntestai su funtzionamentu costuamu de is Simbox de Iliad iat a essi TIM chi at decrarau publicamenti cumenti chinisisiat, puru imperendi una identidadi frassa, iat a podi andai a is SmartBox e comporai una SIM chena tenni strobus. In custu acontèssiu TIM cuntestat su fatu chi is SImbox no iant a tenni una averiguaduras de is datus dereta po parti de chini pedit sa SIM noa e custu liat puru a podi trampai beni su box arrennescendi a comporai una SIM cun is nòminis de una persona ma cun sa carta de crèditu intestada a un’atra persona.

TIM tandu at tzerriau deretu a su guvernu e prus chi totu a su ministru de is internus, Salvini, pidenti chi si fetzat craresa a pitzu de custa situatzioni po cumprendi si Iliad diaderus est traballendi de manera currìgia o si intamis siat andendi cuntra de sa lei Pisanu.

In calincunu acontèssiu a presu de is Simbox funt stètius sinnalaus operadoris prontus a averiguai su funtzionamentu currìgiu de sa spratzinadura de is SIM ma in medas atrus custus operadoris, no funt stètius apubaus e is impreadoris ant pòtziu comporai is SIM noas chena nisciuna averiguadura dereta, simprementi scarrighendi is documentus e paghendi totu.