Iliad, in su mercau italianu de is operadoris de telefonia cumenti unu lampu

Iliad, in su mercau italianu de is operadoris de telefonia cumenti unu lampu

Iliad est lòmpia in su mercau italianu de is operadoris de telefonia mòbili cumenti unu lampu conchistendi medas impreadoris gràtzias a s’ofèrrida sua bantaxosa meda respetu a cantu is atrus aiant fatu fintzas a imoi in su mercau.

No sceti perou, poita su operadori at permìtiu de fichiri una manera noa de comporai is Sim insorus in prus de cussu online a truessu de su giassu insoru. Chistionaus craramenti de is oramai famadas SimBox chi atru no funt chi box automàticus chi permitint a is impreadoris de comporai a lestru is SIM de Iliad chena depi fai fileras in is butegas.

Pròpiu is Simbox perou funt imoi a suta de càstiu poita iant a tenni calincunu strobu de seguresa. A cuntestai su funtzionamentu costuamu de is Simbox de Iliad iat a essi TIM chi at decrarau publicamenti cumenti chinisisiat, puru imperendi una identidadi frassa, iat a podi andai a is SmartBox e comporai una SIM chena tenni strobus. In custu acontèssiu TIM cuntestat su fatu chi is SImbox no iant a tenni una averiguaduras de is datus dereta po parti de chini pedit sa SIM noa e custu liat puru a podi trampai beni su box arrennescendi a comporai una SIM cun is nòminis de una persona ma cun sa carta de crèditu intestada a un’atra persona.

TIM tandu at tzerriau deretu a su guvernu e prus chi totu a su ministru de is internus, Salvini, pidenti chi si fetzat craresa a pitzu de custa situatzioni po cumprendi si Iliad diaderus est traballendi de manera currìgia o si intamis siat andendi cuntra de sa lei Pisanu.

In calincunu acontèssiu a presu de is Simbox funt stètius sinnalaus operadoris prontus a averiguai su funtzionamentu currìgiu de sa spratzinadura de is SIM ma in medas atrus custus operadoris, no funt stètius apubaus e is impreadoris ant pòtziu comporai is SIM noas chena nisciuna averiguadura dereta, simprementi scarrighendi is documentus e paghendi totu.

wp_1003104

I commenti sono chiusi