Google agiudat a scioberai

A pustis de is circas de traballu, Google agiudat  a is piciocus in is Stadus Unidus a scioberai su college.

Fichit in su motori insoru de circa unu scioberu chi frunit una sèria de informatzionis arrechedi po pigai unu scioberu, dae su Stadu de su Campus a cumenti est nci andai fintzas a is gastus dae apoderai.

Is informatzionis funt pùblicas e donadas dae su Dipartimentu po s’istrutzioni de is Stadus Unidus, is arresultaus imbordigant datus a disposidura po is arrodeus de stùdiu de cuatru annus.

Su trastu, in particulari, donat is gastus mesanus fundau a pitzu de s’arrendu familiari e puru s’arrenda mesana de is studiantis a dexi annus dae sa serrada de is stùdius.

A pustis de airi circau unu college scioberau, bessint a foras is informatzionis spratzias is schedas. Su scioberu nou at a podi inditai puru calincunu sceru.

Calincunu mesi fais sa sotziedadi de Mountain View at fichiu unu scioberu nou, Google For Jobs, chi permitit a chini naviat de scrucullai is annùntzius de traballu deretu dae su motori de circa.