Amazon e is “traballadoris donaus

Amazon at barigau is nùmerus po s’impreu de is aici naraus “traballadoris donaus” e imoi at a depi pigai is milli e trexentu interinali chi ant a podi pediri sa stabilizatzioni de sa prima dì de s’impreu insorus. Su scioberu est de s’ispetorau natzionali de su traballu cun d-una averiguadura bia  a sa sotziedaid Amazon Itàlia Logìstica.

Nisciunu importu intamis po is averiguaduras fatas a pitzu de is scrucullus dae a tesu de is traballadoris. Is averiguaduras, cumintzadas su seti de mes’e idas passau, si funt serradas cun d-unu verbale aundi est stètiu cuntestau a s’azienda de airi impreau, in su tempus dae mes’e argiolas a mes’e idas duamilladexasseti is traballadoris donaus a foras de is trèminis de cantidadi agataus dae su cuntratu culletivu aplicau”.

Sa sobradura fiat de milli e trexentu otu cuntratus a pitzu de is cuatruxentu cuarantacuatru possìbilis. “s’initziativa scubigliadora at a permiti sa stabilizatzioni de prus de milli e trexentu traballadoris interinalis impreaus a foras de is trèminis, is calis intzaras ant a podi pediir de essi pigaus, a tempu indeterminau, e a cumintzai dae sa prima dì de impreu, deretu dae sa sotziedadi de Amazon”.

“Est una noa de importu mannu. Imoi eus a pediri unu atòbiu a s’azienda e a is agentzias de apparadura po chistionai de s’acontèssiu”.

Fiorenzo Molinari, segretàriu de sa Filcams-Cgil de Piacenza, cumentat aici, apena at scìpiu sa noa, sa pronùntzia de s’ispetorau de su traballu chi, difatis, custringit a Amazon a stabilizai milli e trexentu traballadoris.